Речник на българския език/Том 2/От редактора

от Читалие
Направо към: навигация, търсене

== == Преработеното и допълнено издание на т. II от Речника на българския език е осъществено от настоящия състав на Секцията за българска лексикология и лексикография.

В него са намерили място много нови думи, словосъчетания и фразеологизми. Актуализирано и деидеологизирано е тълкуването на редица лексикални единици от обществено-политическата лексика. Осъвременена е стилистичната характеристика на думите, а граматическата характеристика е приведена в съответствие с най-новите нормативни решения. Обогатен и осъвременен е илюстративният материал.

Това издание съдържа 6206 речникови статии за думите от буква В.

Преработването и допълването на тома е направено от сътрудниците в Секцията, както следва: ст. н. с. д. ф. н. В. Кювлиева-Мишайкова (в — вездесъщ); н. с. С. Павлова (везир – вестяване; виден – вкочанясване; водияк — врангеловски); ст. н. с. д-р М. Чоролеева (веся — виделце; вък — въртешком); ст. н. с. д-р Л. Крумова-Цветкова (вкрадчив — водичка; въртило — вятърчец); ст. н. с. д-р Ю. Балтова (врангеловщина — всекичасно); ст. н. с. д. ф. н. Ем. Пернишка (всеконечно — въглясване); ст. н. с. Хр. Пантелеева (-въд — възчерничък).

Автор на речниковите статии на новите думи и значения е н. с. д-р С. Кольковска.

Редактор на новото издание на т. II е ст. н. с. д-р Л. Крумова-Цветкова.

Речникът е обработен на компютър от специалистите-филолози в Секцията Св. Видинска, Е. Георгиева, Ел. Кацкова-Михова, М. Паунова, А. Пашова и В. Стойкова.

Организационната работа, свързана с издаването на тома, е извършена от секретаря на Речника н. с. Сабина Павлова.

Предпечатната подготовка е изпълнена от Ивайло Начевски.

При преработката на тома в помощ на авторите и редактора с компетентни консултации по различни езикови въпроси са били сътрудници от други секции на Института за български език — от Секцията за съвременен български език, Секцията за българска диалектология, Секцията за етимология и ономастика, Секцията за история на българския език. Авторско-редакторският колектив на Речника изказва своята благодарност на всички тях.

От редактора